Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

26 września, 2020

Godki Ojropy –Nasza Cynno Ojropejsko Erbizna

Intergrupa uod Tradycyjnych Myńszośći, Norodowych Spůlnot i Godkůw na przileżytość Ojropejskigo Dńa GodkůwGodki defińujům Ojropa. Godki uokryślajům, fto my sům, kształtujům nasz rozwůj i wjůnżům nos ze państwami a regjůnami, w kerych żyjymy. Kożdo godka mjeśći w śebje uńikalno wjedza uo historyji, społeczyństwje a kulturze, ńeśe ńypowtorzalne ludzke szprymy i wejzdrzyńy na śwjat. Godki sům cynnům erbiznům. 26. wrześńa je Ojropejski Dźyń Godkůw.

Je to můmynt, coby fajrować kulturalne bogajstwo i roztůmajtość Ojropy, kluczowo cynność, na keryj ojropejski projekt je pobudowany. Tyn dźyń podkryślo zalety uczyńo śe inkszych ojropejskich godkůw,uodkrywańo nowych, zawartych wńich kultur i zdobywańo nowych perspektyw w patrzyńu na śwjat. Ńic lepij jak wjelogodkowość ńy sprzijo wzajymnymu pokopjyńu i integracyji, ńic lepij ńy uwolńo kreatywnośći a innowacyjnośći.Tyn dźyń to tyż przileżytość, coby dać pozůr na czynsto słabo i ńypewno sytuacyjo myńszośćowych irzodźij używanych godkůw we Ojropje, na potrzeba jejich uznańo, uochrůny i rewitalizacyje.Pandymijo korůnawirusa tyż pod tym wzglyndym uodsłůńyła nům nowo wjedza –pokozała ekstra wyzwańa do ludźi, co śe takimi godkami posugujům. Badańa pokazujům, iże ńy myńij jak połowa norodowych i godkowych myńszośći ńy mjała przistympu do podstawowych zdrowotnych informacyji we swojij rodńij mowje. Bajtle ze takich społecznośći mjały ekstra problymy we przistympje do edukacyje we rodńij godce, jeźli porůwnować do bajtli, co przinoleżům do wjynkszośći. Uokrům tego, skirz jejich myńszego rozmjaru, pandymijo ńyproporcjůnalńytyknyła medjalno i kulturalno dźałalność we godkach uod myńszośći. Te ńyrůwnośći dokazujům, iże durch je moc do zrobjyńo na poźůmje Ojropejskij Uńije, jak tyż na poźůmach państwowych, coby garantyrować uochrůna i průmocyjo myńszośćowych godkůw a kultur.My, człůnki Intergrupy Ojropejskigo Parlamyntu uod Tradycyjnych Myńszośći, Norodowych Spůlnot a Godkůw, podkryślůmy, jak wożno je możebność używańo rodńij godki, ńyzoleżńy uod trudnych czasůw. Sům’my zicher, iże kożde człůnkowske państwo Ojropejskij Uńije winno garantyrować recht do używańo godki uod rdzynnych myńszośćowych spůlnot i godkowych grup we kůntaktach ze władzami, we edukacyji i we kulturalnym żyću –tak we normalnych, jak i we ekstra uokolicznośćach. Yno wtynczos mogymy rzeknůńć, iże ojropejske godki richtig majům ta zoca, na jako zasugujům.
Źródło:Biuro Krajowe Posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza KOHUTA

Możliwość komentowania jest wyłączona.