Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

01 kwietnia, 2020

II edycja literackiego konkursu


8 maja 2020 rozpoczyna się XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, tym razem pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Z tej okazji Zagłębiowska Mediateka startuje z 2. edycją konkursu literackiego „Wyjdź z ukrycia”, którą w tym roku rozszerza na całe Zagłębie Dąbrowskie! Mimo że do maja jeszcze daleko to biblioteka zachęca, aby twórczo wykorzystać czas przymusowego odosobnienia spowodowanego pandemią.

Ponownie chcemy zachęcić Was do sięgnięcia do swoich szuflad i plików komputerowych oraz do przesyłania do nas swych opowiadań i wierszy. Możecie dać upust swojej wyobraźni, bo tak jak w tamtym roku, tematyka prac jest dowolna. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl/.informują organizatorzy.

Regulamin konkursu literackiego „Wyjdź z ukrycia” – II edycji

Tytuł: Wyjdź z ukrycia
Forma pracy: Krótka forma literacka – proza lub poezja.
Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5, maksymalna objętość – 4 strony.

Patroni medialni:

Dziennik Zachodni – Gazeta Regionalna
Kurier Miejski – czasopismo samorządowe Sosnowca
Echo Czeladzi – miesięcznik samorządowy miasta Czeladź

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy dorosły mieszkaniec Zagłębia Dąbrowskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
4. Konkurs rozpoczyna się 08.05.2020 r., a kończy 15.06.2020 r.

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą.
2. Pobudzanie wrażliwości i zachęcanie do kreatywnego patrzenia na świat.
3. Zachęcenie do „wyjścia z ukrycia”.
4. Promowanie nowych talentów.

Zasady konkursu:

1. Prace konkursowe zostaną podzielone na dwie kategorie:
• proza
• poezja
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
4. Prace konkursowe należy przesłać do 15.06.2020 r. na adres mailowy: wypozyczalnia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wyjdź z ukrycia” (decyduje data na stemplu).
5. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
6. Karty do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w dwóch kategoriach:
• proza
• poezja
3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
4. Jury oceniać będzie: oryginalność tematu, ciekawe wykorzystanie wybranej formy, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku.
6. Finał konkursu zostanie zorganizowany 20.06.2020 r. w budynku Zagłębiowskiej Mediateki, podczas którego zostaną wręczone nagrody oraz zaprezentowane zwycięskie prace.
7. Za zajęcie I miejsca w obu kategorii przewidziana jest publikacja w elektronicznym wydaniu Dziennika Zachodniego oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów.
8. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony Organizatora.

Postanowienia końcowe:

1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika oraz nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr. telefonu, adres e-mail, są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.
Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

Źródło: Zagłębiowska Madiateka
Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.