Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

06 sierpnia, 2020

Katowice pozyskały unijne dofinansowanie do kolejnych projektów


W ostatnich dniach Katowice pozyskały blisko 4,5 mln zł unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego do pięciu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

– Trzy projekty pozwolą nam unowocześnić kształcenie zawodowe, kolejny pomoże przygotować nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod wspierających nauczanie, a piąty skierowany jest do pracowników Urzędu Miasta. Łącznie beneficjentami działań, które będziemy realizować, zostanie ponad 700 osób – mówi prezydent Marcin Krupa. – Skuteczne aplikowanie o fundusze zewnętrzne, w tym unijne, pozwoliło nam w ostatnich latach dynamicznie się rozwijać. W ostatnich latach pozyskaliśmy ponad miliard złotych, dzięki którym realizujemy m.in. projekt budowy 4 centrów przesiadkowych, przebudowę dwóch węzłów drogi krajowej 81 w Giszowcu i Piotrowicach. Środki zewnętrzne pomogły nam także ukończyć m.in. budowę dwóch hal sportowych – przy ul. Mikołowskiej oraz Katowickiej, a także dwóch nowych kompleksów basenowych. Warto dodać, że dzięki pozyskiwaniu tak dużych pieniędzy – w kasie miasta pozostaje więcej środków m.in. na budowę nowej infrastruktury sportowej, utrzymanie zieleni czy tworzenie nowych miejsc w żłobkach – dodaje prezydent.
Pierwszy z projektów, który otrzymał unijne wsparcie, tj. „SOS_3 Szkolenia otwartych szans”, ma zwiększać konkurencyjność na rynku pracy uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17). Obejmie co najmniej 50 uczniów i 10 uczennic i będzie rozwijał kompetencje przydatne w przyszłym zatrudnieniu. – Projekt przewiduje staże u pracodawców, kursy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kluczowych kompetencji. Nauczanie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ma być bardziej atrakcyjne i efektywne, a to dzięki doposażeniu laboratoriów, pracowni oraz sal lekcyjnych – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich. Zakres prac obejmuje m.in. adaptację dwóch pomieszczeń laboratorium analizy chemicznej oraz ich wyposażenie w sprzęt laboratoryjny, doposażenie pracowni sterowników PLC i laboratorium chemicznego, doposażenie spawalni w sprzęt i środki ochrony osobistej, doposażenie pracowni matematyczno-fizycznej, językowej oraz pracowni przedmiotów zawodowych. Dzięki temu uczniowie będą mieć warunki kształcenia zawodu, odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Dodatkowo przewidziano doskonalenie zawodowe dla 10 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie tego roku i potrwa dwa lata.

Beneficjentami kolejnego projektu, tj. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość”, będzie 48 uczennic i 32 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka (Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła nr 2). Skorzystają oni ze staży, warsztatów oraz kursów. Zyskają dzięki temu dodatkowe umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy. – Kolejnym celem projektu będzie wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego Zespołu Szkół Gastronomicznych – stąd doskonalenie zawodowe dla 11 nauczycieli oraz modernizacja i doposażenie pracowni gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta, pracowni portów i terminali, pracowni podstaw żywienia i pracowni informatycznej – podkreśla Małgorzata Domagalska. Projekt będzie realizowany od września 2020 r. do czerwca 2022 r.

Ostatnia ze szkół zawodowych, do których trafi unijne wsparcie to Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego. Projekt „Jestem zawodowcem – realizacja kursów i staży zawodowych” skierowany jest do uczniów kształcących się na kierunkach technik elektronik oraz technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Trzydziestu uczniów skorzysta z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalących lub staży w firmach. Ponadto czworo nauczycieli otrzyma wsparcie w postaci kursów instruktorskich. Dodatkowym efektem projektu będzie doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 12, tak by odzwierciedlała naturalne warunki pracy. Projekt będzie realizowany od listopada tego roku do końca czerwca 2022.

Powyższe trzy projekty edukacyjne obejmą wsparciem łącznie 170 uczniów oraz 25 nauczycieli. Ich wartość wynosi ponad 2,3 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa – 2,2 mln zł, a wkład własny miasta opiewa na kwotę prawie 116 tys. zł.

91 nauczycieli podniesie kwalifikacje
Od września tego roku do końca sierpnia 2022 r. w Katowicach będzie realizowany projekt „Śląska Szkoła Ćwiczeń”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. To projekt, którego liderem jest miasto Katowice, a partnerami Uniwersytet Śląski oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES. Ma przygotowywać nauczycieli do stosowania innowacyjnych metod wspierających nauczanie.
Dzięki szkoleniom i warsztatom dla nauczycieli oferta edukacyjna szkół zbliży się do wymagań współczesnej gospodarki. Kluczem do tego będzie większa integracja systemu oświaty i świata nauki. Pozwoli to rozwijać kluczowe kompetencje, np. umiejętność posługiwania się językami obcymi, umiejętności matematyczne, umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych czy cyfrowe. – Powstanie Śląskiej Szkoły Ćwiczeń oznacza spotkanie środowiska szkolnego i naukowego w celu podnoszenia jakości innowacyjnych metod nauczania, poprzez organizację różnego rodzaju form wsparcia, w tym warsztatów, szkoleń, seminariów, indywidualnych konsultacji mających na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli oraz trenerów szkoły ćwiczeń w celu zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów umiejętności kluczowych i uniwersalnych – mówi Małgorzata Domagalska. Wsparciem zostanie objętych 91 nauczycieli z 13 placówek, w tym 11 z terenu miasta Katowice. Wartość projektu to ponad 1,2 mln zł – w 100% dofinansowane w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa).
Projekt „Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy”

Na jednym z czołowych miejsc listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, dotyczącego aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, znalazł się projekt złożony przez Katowice „Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy”.
Ma on ograniczać występowanie czynników powodujących problemy zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Katowice, m.in. przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt. Będą też szkolenia. Z tego projektu skorzysta 446 osób zatrudnionych zarówno na stanowiskach urzędniczych jak i pomocniczych. Projekt będzie realizowany od października tego roku i potrwa dwa lata. Koszt to prawie 1,17 mln zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa – ok. 1,03 mln zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny miasta – ponad 140 tys. zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Możliwość komentowania jest wyłączona.