Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Metropolia z koleją dużych prędkości

Fot: Mateusz Wieczorek

Od kilku miesięcy w Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii głośno się mówi o potencjalnej budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a co za tym idzie – rozwoju kolei dużych prędkości w naszym kraju. Niemniej projektując tak strategiczny przebieg infrastruktury torowej, należy uwzględnić lokalną i regionalną specyfikę. Realizowana inwestycja ma łączyć, a nie dzielić. Dlatego też samorządowcy z GZM przyjęli jedno wspólne stanowisko dotyczące budowy kolei dużych prędkości, które zostanie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury.
 

W przyjętym stanowisku zaznaczono, że projektując tak strategiczną inwestycję, należy mieć na uwadze szerszy kontekst, a mianowicie rozwój kraju poprzez łączenie wszystkich ośrodków wzrostu. Istotne jest również wykorzystywanie już wypracowanych i przyjętych do realizacji rozwiązań, a w szczególności wynikających z unijnego rozporządzenia dotyczącego korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, w tej sytuacji katowicki miejski węzeł komunikacyjny jest jego kluczowym węzłem. Projektując tak ważną inwestycje należy również z rozwagą uwzględnić lokalną i regionalną specyfikę obszaru, a zwłaszcza istniejące uwarunkowania lokalizacyjne. Planując przebieg nowych tras kolejowych, powiązanych z CPK, należy wykorzystywać przede wszystkim już istniejącą infrastrukturę, z uwzględnieniem terenów prawnie chronionych, z poszanowaniem terenów już zainwestowanych, jak również z uwzględnieniem terenów zalewowych i terenów szkód górniczych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie ona mogła faktycznie skrócić czas podróży, korzystając z linii dużych prędkości, bez konieczności dodatkowych dojazdów. Dlatego też „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, działając na rzecz mieszkańców, nie może wyrazić zgody na przedstawione rozwiązania komunikacyjne, które w skali regionalnej czy krajowej mają łączyć, lecz niestety w skali lokalnej będą dzielić – w różnych wymiarach: przestrzennym, społecznym, środowiskowym, negatywnie oddziałując na jakość życia i atrakcyjność inwestycyjną” – można przeczytać w przyjętym stanowisku.

Metropolia postanowiła wnieść o maksymalne wykorzystanie już istniejących tras kolejowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą zakładając ich rozbudowę lub modernizację, a także o rozpatrzenie korytarzy kolejowych i planowanych przebiegów linii z uwzględnieniem Kolei Metropolitalnej, która obecnie jest przedmiotem prac GZM. Kolejna kwestia to zlokalizowanie głównego dworca przesiadkowego w jednym z miast na prawach powiatu w GZM, jak np. w Katowicach, do czego naturalnie predestynuje wysoce zainwestowana struktura przestrzenno-funkcjonalna centralnej części GZM oraz przeprowadzenie szerokich i pogłębionych konsultacji z poszczególnymi samorządami lokalnymi w zakresie inwestycji planowanych na obszarze poszczególnych gmin członkowskich, które pozwoli na wspólne wypracowanie możliwie optymalnych rozwiązań, zarówno racjonalnych ekonomicznie, jak i akceptowalnych społecznie.


Fot: Mateusz Wieczorek
 
Wstępny projekt przebiegu kolei dużych prędkości w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie dotyczy ośmiu gmin Metropolii takich jak: Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Mysłowic, Mikołowa, Zabrza i Gierałtowic. Niezależnie od obecnego stanowiska GZM, samorządowcy, mogli jednak indywidualnie składać swoje uwagi w ramach kończących się tzw. otwartych konsultacji. lokalizacyjnych (z udziałem wszystkich zainteresowanych stron), do październiku 2019 r. Dzięki temu GZM wniósł uwagi do CPK zgłaszane w ramach regionalnych konsultacji strategicznych.

  Mateusz Wieczorek

Możliwość komentowania jest wyłączona.