Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

05 września, 2022

Młodzi katowiczanie zostali pozbawieni możliwości otrzymania nagrody w ramach ,,Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”

Prezydent Katowic chciał nagradzać najzdolniejszych młodych mieszkańców miasta, Wojewoda Śląski wstrzymał nagrody „Katowicki Diament Edukacyjny”.
Z przykrością informujemy, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2022r. szczególnie wyróżniający się młodzi katowiczanie zostali pozbawieni możliwości otrzymania nagrody w ramach ,,Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”.

– Naszym priorytetem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Katowic. Służą  temu nie tylko autorskie miejskie programy realizowane w szkołach, modernizacja i doposażanie bazy szkół i przedszkoli, bogata oferta zajęć pozaszkolnych w placówkach rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży ale również ustanowienie nagrody, która pozwoli rozwinąć skrzydła. Dlatego rozstrzygnięcie nadzorcze, które pozbawia katowickich uczniów nagrody, zostanie przez nas zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach., a o dalszych postanowieniach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku uchwał dotyczących projektu „Mieszkanie za remont”, czy też zasad wynajmu lokali z zasobu miasta , sąd przychyli się do naszego stanowiska i uczniowie katowickich szkół będą mogli zostać jak najszybciej nagrodzeni za osiągnięcia w minionym roku szkolnym – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wojewoda uznał, że jedyną formą wsparcia jaką w myśl obowiązujących przepisów może przyznać gmina, jest stypendium za wyniki w nauce. Głównym impulsem do wprowadzenia nowej nagrody była potrzeba zmiany, nieprzystającej do współczesnych standardów koncepcji wyróżniania dzieci i młodzieży jedynie za sukcesy szkolne (średnia ocen, laureat lub finalista olimpiady lub konkursu przedmiotowego). Dlatego został rozszerzony katalog obszarów podlegających ocenie o inne aktywności np. artystyczne, sportowe czy społeczne. Nad nowym regulaminem pracował powołany zespół składający się z praktyków, w tym przedstawicieli szkół wszystkich typów, poradni psychologiczno–pedagogicznych, placówek rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz radnych Rady Miasta Katowice. Aby móc wdrożyć to rozwiązanie, pozwalające spojrzeć na młodego człowieka wieloaspektowo w sposób bardziej zindywidualizowany, niezbędne było uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały, podjętej w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty na rzecz zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice, podjętego na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Takie rozwiązanie zostało jednak zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego, który uchylił zarządzenie  Nr 2397/2022 z dnia 17 maja 2022 r. Warto podkreślić, że w innych miastach województwa śląskiego funkcjonują analogiczne rozwiązania tj. nagrody dla uczniów przyznawane są na podstawie zarządzeń wydanych przez prezydentów miast i pomimo tego, że podlegają nadzorowi prawnemu tego samego organu, nie zostały uchylone.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.