Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Resocjalizacja w dobie pandemii

Początek roku to nie tylko czas opracowywania planów i wyznaczania celów, to również czas podsumowań i analiz. Warto przyjrzeć się w jakim stopniu kadra penitencjarna AŚ w Sosnowcu realizowała swoje ustawowe zadania resocjalizacyjne.

Mimo obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Sosnowcu zrealizowała w 2020 r. liczne programy resocjalizacyjne w ramach zindywidualizowanych oddziaływań wobec skazanych:

Przeciw przemocy, zwłaszcza domowej
Wśród programów readaptacyjnych szczególną rolę odgrywają te przeciwdziałające agresji i przemocy. Na uwagę zasługuje przede wszystkim program „Dość Niemocy, Stop Przemocy”, który kształtuje wiedzę z zakresu form przemocy względem członków rodziny, mechanizmów i konsekwencji jej stosowania. Ponadto program ma za zadanie uświadamiać czym są zachowania przemocowe, uwrażliwiać na problemy ofiar przemocy domowej oraz uczyć jak radzić sobie z przykrymi emocjami. Celem programu jest także uświadomienie w jaki sposób dysfunkcyjny proces wychowawczy, który nie realizuje podstawowych potrzeb dziecka, wpływa na trudności w radzeniu sobie z przykrymi emocjami w dorosłym życiu. W 2020 r. przeprowadzono 2 edycje programu.
W sosnowieckim areszcie zrealizowano również 5 edycji programu pt. „Nowa Droga” oraz „Warsztaty relaksacyjne” – oba dla skazanych, który popełnili przestępstwo przy użyciu jakiejkolwiek formy przemocy lub dla takich, którzy mają problem z radzeniem sobie z przykrymi emocjami.

Profilaktyka uzależnień
W Areszcie Śledczym w Sosnowcu prowadzone były również programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom o nazwach „Nie biorę”, „Hiob” (zrealizowano 4 edycje programu psychokorekcyjnego dla kierowców odbywających karę więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu), „Trzeźwość – moja nowa droga życia”, w ramach którego osadzeni mają możliwość uczestniczyć w mityngach Anonimowych Alkoholików (w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Anonimowych Alkoholików) oraz „Wolność od uzależnień”.
Przeciwdziałanie prokryminalnym postawom czyli co zmienić, by więcej do więzienia nie trafić
W sosnowieckim areszcie zrealizowano również kilka programów przeciwdziałania prokryminalnym postawom: między innymi program edukacyjno-korekcyjny dla osób uchylających się od płacenia alimentów (5 edycji) oraz programy z zakresu integracji kulturowej pt. „Bogactwo w różnorodności”, „Największym rezultatem edukacji jest tolerancja” oraz 2 edycje programu „Przekroczyć granice… uprzedzeń i nienawiści”. Idea tego ostatniego opiera się na kwestionowaniu zasadności upowszechniania stereotypów i uprzedzeń związanych z obcymi wzorami kulturowymi i tym samym do zwiększenia tolerancyjnych postaw wobec odmienności: religijnej, kulturowej, etnicznej czy seksualnej.
Ponadto od maja 2020 r. w AŚ w Sosnowcu realizowany jest program „Jesteśmy razem”, w ramach którego grupa skazanych mężczyzn recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności przygotowuje półfabrykaty i szyje maseczki ochronne, które w 2020 roku przekazano Caritasowi Archidiecezji Katowickiej, Caritasowi Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowieckiemu Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła. Docelowo maseczki trafiły m.in. domu matki i dziecka, zakładu opiekuńczo-leczniczego, schronisk i noclegowni dla bezdomnych, jadłodajni, świetlic środowiskowych oraz punktów wydawania żywności.

Demitologizowanie rynku pracy i wyższe kwalifikacje zawodowe
Dla kadry penitencjarnej równie ważne były programy z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia: tylko w 2020 r. zrealizowano 4 kursy zawodowe, finansowane zarówno z funduszy unijnych, jak i z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Osadzeni mieli okazję nabyć umiejętności w zakresie pracy brukarza, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnika i elektryka.

Profilaktyka demoralizacji w izolacji
Kolejną grupą programów readaptacyjnych zrealizowanych w sosnowieckiej jednostce były programy mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności. Jednym z nich był zrealizowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia program pt. „Dam radę”, w ramach którego osadzeni odbywający karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego przygotowali rozmaite ozdoby świąteczne przekazane na cele charytatywne.
Największe wyzwanie: integracja rodzin, mimo fizycznej izolacji
Ze względu na sytuację epidemiczną i utrudniony kontakt osadzonych ze swoimi rodzinami w ramach programu readaptacyjnego z zakresu integracji rodzin i promocji rodzicielstwa pt. „Jasne strony ojcostwa”, osoby odbywające kary pozbawienia wolności pod nadzorem wychowawcy i psychologa z okazji Dnia Dziecka nagrały bajki lub wierszyki, które za pośrednictwem internetowych serwerów zostały udostępnione dzieciom osób biorących udział w programie.
W 2020 r. odbyły się aż 3 edycje programu.

Umiejętności społeczne i poznawcze
Ważnym elementem readaptacji jest również kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych. W sosnowieckim areszcie zrealizowano programy takie jak „Seniorzy+” (program adresowany do osadzonych recydywistów penitencjarnych w wieku powyżej 60. roku życia), „Segregacja odpadów – dbam o czystość” (program ekologiczny, którego założeniem jest wykształcenie wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne) oraz „W świecie filmu”.

Tekst: por. G. Kantor
źródło: Areszt Śledczy w Sosnowcu

Możliwość komentowania jest wyłączona.