Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Rok 2020 – rokiem inwestycji i walki ze skutkami pandemii. Prezydent Bytomia przedstawia raport o stanie miasta


Rok 2020 był rokiem trudnym. Dbając o zdrowie bytomian, musieliśmy szybko reagować na informacje dotyczące rozwoju sytuacji epidemicznej, sygnały od mieszkańców, społeczników i przedsiębiorców. Jednocześnie walczyliśmy o utrzymanie tempa inwestycji, pozyskanie nowych inwestorów, nowe środki zewnętrzne oraz o jak najniższy deficyt budżetowy. Podsumowanie tych wszystkich działań znalazło się w raporcie o stanie miasta, do którego lektury zapraszam wszystkich bytomian – mówi prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Dokument podsumowujący funkcjonowanie Bytomia w 2020 r. został przekazany do kancelarii Rady Miejskiej w Bytomiu oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Mieszkańcy mogą zapoznać się z jego treścią i wziąć udział w dyskusji o stanie miasta podczas sesji Rady Miejskiej 26 lipca. Raport o stanie miasta jest dostępny pod adresem: https://www.bytom.pl/bip/plany-programy-raporty/raporty-o-stanie-miasta

Rok w cieniu pandemii koronawirusa

W każdej dziedzinie życia miasta, negatywne skutki pandemii koronawirusa odcisnęły swoje piętno. Rok 2020 upłynął pod znakiem troski o zdrowie bytomian oraz wielkich wyzwań organizacyjnych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, zorganizowaliśmy działalność bytomskiego wymazobusu, a z budżetu przeznaczyliśmy środki na remonty oraz doposażenie Szpitala Specjalistycznego nr 1, w tym w ratujące życie respiratory. Pomagaliśmy w miejscach, gdzie wybuchały ogniska koronawirusa, wspieraliśmy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, przyznawaliśmy ulgi bytomskim przedsiębiorcom, organizowaliśmy pracę placówek oświatowych, które prowadziły zdalne, hybrydowe i stacjonarne nauczanie. Jako jeden z pierwszych samorządów w kraju uruchomiliśmy punkty szczepień powszechnych. Za innowacyjne działania w walce z koronawirusem nasze miasto zostało uhonorowane nagrodą specjalną w czwartej edycji konkursu Zdrowy Samorząd – mówi prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

W czasie trwania pandemii w Bytomiu wiodącą rolę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym koronawirusem pełnił Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1. To tutaj trafiali jedni z pierwszych zakażonych COVID-19 z całego regionu, także tutaj opracowywano metodę leczenia osoczem ozdrowieńców, prowadzono badania osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem oraz wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii – prowadzono zabiegi naświetlania niskimi dawkami promieniowania jonizującego u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Oprócz tego, w szczycie pandemii dwa dodatkowe oddziały szpitala zostały przekształcone w oddziały covidowe.

Z ogniskami koronawirusa zmagały się bytomskie domy pomocy społecznej, którym gmina zapewniała wsparcie organizacyjne, sprzętowe, finansowe. Miasto zapewniało także dostawy środków dezynfekcyjnych do placówek edukacyjnych oraz ochrony zdrowia. Przed szpitalami oraz w domach pomocy społecznej stanęły bramy dekontaminacyjne, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z Fundacją Petralana realizował program zakupów dla seniorów, szczególnie narażonych na negatywne skutki zakażenia COVID-19.

Od marca 2020 r. bytomscy przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii otrzymywali wsparcie w postaci ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, a także ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych. Łączna kwota wsparcia udzielonego przez gminę w 2020 roku wyniosła 955 tys. zł.

Oprócz tego, wsparcie dla przedsiębiorców realizował również Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, który wdrożył instrumenty pomocowe w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W ramach tych działań wsparciem objęto prawie 10 tys osób. Łącznie wydatkowano kwotę 44 mln zł – mówi Waldemar Gawron, II zastępca prezydenta miasta.

W cieniu pandemii znalazły się także zamrożone instytucje kultury, które przez większą część roku nie mogły funkcjonować w normalnym trybie, ograniczając się jedynie do działalności on-line oraz czasowo zamknięte obiekty sportowe. Od marca 2020 r. charakter zmieniła także bytomska edukacja.

Od 12 marca 2020 r. edukacja praktycznie zmieniła się w edukację zdalną. Przyszło nam się zmierzyć z wyzwaniami, jakie przyniosła zmiana organizacji nauczania. Aby umożliwić każdemu uczniowi z Bytomia udział w zdalnych lekcjach, pozyskaliśmy 265 tys. zł dofinansowania w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Z tych środków zakupiliśmy laptopy, które trafiły do uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie finansowe w kwocie 787 tys. zł na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnych lekcji otrzymali także bytomscy nauczyciele w ramach programu 500+ – mówi Adam Fras, III zastępca prezydenta miasta.
Pierwszy miliardowy budżet w historii miasta

Trwająca pandemia COVID-19 odbiła się negatywnie na poziomie dochodów bieżących niemal we wszystkich polskich miastach. Tak było też w Bytomiu. Mimo to, dzięki pozyskiwaniu przez miasto środków zewnętrznych, dochody i przychody miasta wyniosły 1 mld 142 mln zł i były wyższe o 14,34% od uzyskanych w 2019 r. Statystycznie, w porównaniu do ubiegłego roku, o 13% wzrosły dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca – w 2020 r. wyniosły 7 tys. 412 zł. Wydatki i rozchody budżetu miasta wyniosły w 2020 r. ogółem 1 mld 75 mln zł i były o 10,31% wyższe w odniesieniu do roku poprzedniego.

W 2020 roku największe wydatki zostały poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – 296 mln zł – oraz rodziny – 233 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową gmina przeznaczyła 87 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 79 mln zł, pomoc społeczną – 78 mln zł, transport i łączność – 64 mln zł, kulturę fizyczną – 42 mln zł, ochronę zdrowia – 21 mln zł, kulturę – 15 mln zł.

Mimo trudnego roku związanego z pandemią – spadku dochodów bieżących i pojawienia się niezaplanowanych wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii – rok 2020 r. zamknęliśmy z niższym niż planowany deficytem, który wyniósł 6 mln 347 tys. zł , oraz z nadwyżką operacyjną, która wyniosła 5 mln 88 tys. zł – mówi Ewa Tomczak, skarbnik miasta.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego przez prezydenta Bytomia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
110 mln zł na inwestycje, 20 mln zł na remonty

Na inwestycje w Bytomiu w 2020 roku przeznaczyliśmy 109,8 mln zł. Środki te były przeznaczone na działania związane z rewitalizacją Bytomia, przebudową dróg, budową obiektów sportowych oraz remontami placówek oświatowych. Do 19,7 mln zł wzrosły wydatki przeznaczone na realizację zadań remontowych – zwłaszcza w zakresie remontów budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne.

Wśród najważniejszych projektów, których realizacja zakończyła się w roku ubiegłym, znalazły się m.in. rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów w Miechowicach, przebudowa ulic: Narutowicza, Szyby Rycerskie, św. Elżbiety, remont przyziemi IV Liceum Ogólnokształcącego.

Także w 2020 r. do nowych mieszkań chronionych przy ul. Józefczaka wprowadzili się pierwsi mieszkańcy.

– Realizacja wielu z przeprowadzonych w Bytomiu inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Obecnie dzięki dofinansowaniu w kwocie 155,7 mln zł z Unii Europejskiej, realizujemy w Bytomiu projekty o łącznej wartości 227,5 mln zł. W 2020 roku pozyskaliśmy 32,6 mln zł środków z Unii Europejskiej oraz 51,3 mln z innych źródeł m.in. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Infrastruktury, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa – mówi Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia.

W ubiegłym roku trwały prace związane z budową lodowiska im. Braci Nikodemowiczów, nowych mieszkań w budynku przy ul. Siemianowickiej 105 b czy renowacją zabytkowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1. W bytomskich placówkach oświatowych realizowane były termomodernizacje (m.in. przedszkoli miejskich nr 31, 32, 33, 51, 52) remonty (m.in. remont basenu w Szkole Podstawowej nr 54) oraz doposażenie szkół w nowy sprzęt (m.in. Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Państwowych Szkół Budownictwa, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 4).

Oprócz tego przeprowadzono termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy Integracja, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Frycza-Modrzewskiego. Realizacji ważnej inwestycji doczekali się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, który w ubiegłym roku zmagał się z ogniskiem koronawirusa. Z myślą o mieszkańcach zmodernizowane zostały balkony oraz elewacja budynku.

Pomimo trwającej pandemii, w Bytomiu w 2020 r. zrealizowaliśmy więcej inwestycji niż w 2019 r., a budżet wzrósł zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej o ponad 100 mln zł.

Źródło: Biuro Prasowe Urząd Miejski w Bytomiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *