Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Ekologia

12 stycznia, 2021

Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami

Od początku roku Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. To prawdziwa rewolucja śmieciowa, która wymaga wiele zaangażowania i współpracy, ale która jest bardzo potrzebna i która zwraca uwagę między innymi na tak ważne kwestie segregacji odpadów. Trwa okres przejściowy, w związku z tym może pojawić się wiele potrzeb i kwestii, nad których rozwiązaniami pracuje miasto. Zachęcamy do  śledzenia komunikatów na miejskiej stronie internetowej.

 

Jedną z bardzo istotnych kwestii powstałych podczas wdrażania systemu jest segregacja bioodpadów w zabudowie wielolokalowej. W ramach opłaty miasto wyposaża właścicieli nieruchomości w 8-litrowe worki do gromadzenia bioodpadów, umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów bio (w gniazdach śmieciowych). Mowa o czterech workach miesięcznie na jednego mieszkańca. Jeśli zarządca wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielnia mieszkaniowa przekazała Wam już worki, gromadźcie w nich biooodpady. Jeśli ich jeszcze nie otrzymaliście, zbierajcie odpady biodegradowalne jak dotychczas, w swoich pojemnikach, kubłach i wyrzucajcie je do brązowego pojemnika w gnieździe śmieciowym (bez worków foliowych itp.).

Co od nowego roku?
Od 1 stycznia 2021 roku selektywnie zbieramy: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie\ domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.
Nie umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane): odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (takie jak m.in. przeterminowane leki, termometry rtęciowe, igły, strzykawki, glukometry itp., opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, baterie i akumulatory, świetlówki, inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami,smarami itd.). Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety – znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady.

Gdzie przekazujemy odpady komunalne?
W ramach uiszczanej opłaty miasto pełni usługi w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki temu tworzone na terenie miasta odpady komunalne możemy:
• gromadzić w pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów (zabudowa wielolokalowa),
• w przypadku zabudowy jednorodzinnej przekazać sprzed posesji w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy (w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, przed godziną 6:00 wystawiamy przed posesję w pojemnikach: bioodpady, popiół, odpady zmieszane; w workach odpady takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,),
• dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (możemy dostarczyć takie odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstylia i odzież),
• dostarczyć we własnym zakresie do punktów zbiórek, wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Miasto organizuje 1 raz w roku kalendarzowym zbiórkę selektywnie zbieranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w następujących lokalizacjach:
• Stare Miasto – parking przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Pszowskiej,
• Nowe Miasto – osiedle Przyjaźni przy wjeździe od ul. Armii Krajowej,
• Kokoszyce – parking przy OSP Kokoszyce,
• Wilchwy – parking przy Obiekcie Klubu Sportowego “Wicher”,
• Radlin II – parking przy Kościele pw. Świętego Izydora,
• Zawada – parking przy ul. Młodzieżowej, obok ZSP nr 1,
• Jedłownik Osiedle – parking przy ul. Górniczej, obok sklepu,
• Osiedla XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki – parking przy ul. Przemysława, obok budynku 1A-E, 3C,
• Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka – parking przy OSP Jedłownik.

Co robimy z pojemnikami i workami – zabudowa wielolokalowa

W ramach opłaty miasto wyposaża:
a) właścicieli nieruchomości w worki o pojemności 8 l stosowane wyłącznie do gromadzenia bioodpadów – umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki bioodpadów w liczbie 4 szt. na miesiąc na mieszkańca;
b) punkty gromadzenia odpadów w pojemniki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie:
– pojemniki na papier,
– pojemniki na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
– pojemniki na szkło,
– pojemniki na bioodpady.
Obowiązek właściciela nieruchomości: wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą posiadać widoczne oznaczenie umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, gdzie produkowany jest popiół, właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia tego odpadu w pojemniku oznaczonym literą „P”. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W zabudowie wielolokalowej zbieramy odpady selektywne w kolorowych pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów.

Co robimy z pojemnikami i workami – zabudowa jednorodzinna
W ramach opłaty miasto wyposaża każdą nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów surowcowych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło). W styczniu 2021 r. w liczbie:
• 2 worki o pojemności 120 l na papier,
• 4 worki o pojemności 120 l na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• 2 worki o pojemności 80 l na szkło.
W kolejnych miesiącach worki przekazywane będą w liczbie każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie. Mieszkańców,
którzy zgłoszą do Urzędu Miasta chęć posiadania i oddawania bioodpadów, miasto zaopatrzy w pojemniki na bioodpady o pojemności 240 l (prośbę można wysłać na adres pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl, więcej na stronie miasta). Mieszkańcy, którzy zadeklarują korzystanie z przydomowego kompostownika, nie będą wyposażani w ten rodzaj pojemnika, a ich opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację „śmieciową”.
Obowiązek właściciela nieruchomości: wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą posiadać widoczne oznaczenie umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, gdzie produkowany jest popiół, właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia tego odpadu w pojemniku oznaczonym literą „P”. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W zabudowie jednorodzinnej zbieramy odpady selektywne w kolorowych workach (papier/szkło/metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) i pojemnikach (bioodpady/popiół). Od 1 stycznia korzystamy z następujących pojemników i worków:
• pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, z której pochodzą,
• pojemniki na popiół, o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznaczone literą „P”,
• pojemniki koloru brązowego na bioodpady, o pojemności 240 l,
• worki o pojemności 80 l koloru zielonego, z przeznaczeniem na szkło,
• worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego, z przeznaczeniem na papier,
• worki o pojemności 120 l koloru żółtego, z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Opłata i deklaracja
Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka dla nieruchomości jednorodzinnych
i wielolokalowych wynosi 26,10 zł za osobę na miesiąc. Jeżeli jako mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnej nie wypełniamy obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości 78,30 zł za osobę na miesiąc. Pamiętajmy, że przepisy nie dopuszczają braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zamian za podwyższoną opłatę. W przypadku nieruchomości mieszanych, czyli takich, w których występuje część zamieszkała i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę stanowi suma opłat od części mieszkalnej i prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób wyliczenia opłaty oraz wypełnienia nowej deklaracji, która będzie obowiązywała w 2021 roku, zostanie przedstawiony pod koniec grudnia na www.wodzislaw-slaski.pl/odpady. Opłatę samodzielnie wylicza się w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu nieruchomości. Zgodnie z definicją w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W przypadku zasobów wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację do Urzędu Miasta składają odpowiednio zarządcy wspólnot mieszkaniowych lub zarząd wspólnoty, spółdzielnie
mieszkaniowe, administratorzy budynków. Kiedy składamy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jako właściciele nieruchomości jesteśmy zobowiązani złożyć deklarację do prezydenta miasta w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. Jeśli zmienią się dane, na podstawie których ustalono wysokość naszej opłaty lub zmieni się określona w deklaracji ilość odpadów powstających na danej nieruchomości, jako jej właściciele mamy obowiązek złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast w związku ze śmiercią mieszkańca deklarację musimy złożyć do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Deklarację możemy złożyć na trzy sposoby: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4b), za pośrednictwem poczty lub kuriera, w programach e-PUAP, SEKAP.
Jako właściciele nieruchomości miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe: do 15 kwietnia (za styczeń, luty i marzec), do 15 lipca (za kwiecień, maj i czerwiec), do 15 października (za lipiec, sierpień i wrzesień), do 15 grudnia (za październik, listopad i grudzień). Jeżeli w grudniu danego roku dojdzie do zmiany danych, które są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub w przypadku gdy w grudniu danego roku powstaną okoliczności powodujące obowiązek uiszczania opłaty, termin płatności w zmienionej, podwyższonej wysokości za grudzień tego roku określa się od 15 stycznia następnego roku.

Gdzie znajdziemy nowe przepisy dotyczące systemu?
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
W Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości.
• W informatorach przygotowanych przez pracowników Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta. Jeśli macie pytania odnośnie do nowego systemu, chcielibyście dowiedzieć się więcej, macie wątpliwości, jak prawidłowo segregować odpady komunalne, skontaktujcie się z Referatem, dzwoniąc pod numery 32 45 90 415, 32 45 90 455.
Aplikacja
Terminy odbioru odpadów komunalnych, opłat, wskazówki, jak segregować śmieci i wiele innych przydatnych informacji znajdziecie w aplikacji “Wodz. Śl. – Harmonogram wywozu”, którą
możecie pobrać i z której możecie korzystać bezpłatnie. Więcej informacji zamieszczonych zostałow jednym z poprzednich artykułów na miejskiej stronie.

Źródło: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.