Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Zdobyli zawód, pomogli leśnikom

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani zmuszeni są zmierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia, niskimi lub w ogóle brakiem kwalifikacji zawodowych. To właśnie z myślą o skazanych mającymi problemy ze znalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy w tarnogórskiej jednostce penitencjarnej, w ubiegłych latach prowadzone były kursy zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER].

Jednym z głównych elementów społecznej readaptacji skazanych, a także jednym z fundamentalnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności jest oddziaływanie poprzez nauczanie oraz pracę – zwłaszcza sprzyjające zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach od wielu lat bierze udział w realizacji specjalistycznych kursów zawodowych.

Czym był POWER i jaki był jego cel?

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: 08.01.2014r., będący jednym z 6 programów krajowych jakie realizowano w okresie 2014r. – 2020r. Finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego nadrzędnym celem był wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrowała się przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.
Na realizację projektu przeznaczona została kwota blisko czterech i pół miliona euro.
Celami tematycznymi były: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Założeniem projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój było przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla skazanych, zwiększających ich zdolność do zatrudnienia, a także wzmacniających ich pozycję i konkurencyjność na współczesnym, „wolnościowym” rynku pracy.
W trakcie udziału w programie, jego uczestnicy nie tylko nabyli atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym – ale zyskali oni także takie umiejętności społeczne jak właściwość prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, czy też poprawności pisania CV i listu motywacyjnego.
Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że każde szkolenie zawodowe realizowane na terenie jednostki penitencjarnej obejmowało nie tylko kurs teoretyczny oraz praktykę zawodową, ale także aktywizację zawodową i co istotne naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Liczby nie kłamią

W trakcie trwania popularnego POWER’a, w murach tarnogórskiego aresztu zrealizowanych zostało blisko 30 edycji szkoleń zawodowych. W ich toku zawód: brukarza; stolarza; montera sieci elektroenergetycznych – elektryka; technologa robót wykończeniowych – malarza glazurnika lub technologa robót wykończeniowych – płytkarza uzyskało ponad 320 skazanych, którzy dzięki oddziaływaniom tarnogórskich więzienników podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, a może i zdobyli swój pierwszy zawód w życiu.

Wymierne efekty POWER-a

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] to jednak nie tylko statystyki, to także konkretne atrybuty kończących szkolenie – jak certyfikat, czy wiedza i umiejętności przez nich wyniesione.
Ale to coś więcej jeszcze – coś niezmiernie istotnego. Tym wymiernym skutkiem, namacalnym efektem POWER-a jest pomoc środowisku – zarówno temu lokalnemu, jak i przyrodniczemu. To właśnie uczestnicy kursu zawodowego w zawodzie stolarza w ramach zajęć praktycznych wykonali blisko 50 karmników i budek lęgowych dla ptaków, które dopiero co przekazane zostały Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Nadleśnictwa w Brynku.
W tym miejscu warto także przypomnieć, że to w latach 2016r. – 2019r. uczestnicy kursu zawodowego w zawodzie stolarza w ramach zajęć praktycznych stworzyli też dekoracje dla oddziału pediatrycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowy S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, a także wykonali blisko 100 budek lęgowych dla ptaków, które przekazane zostały Służbie Leśnej Nadleśnictwa w Rudach Raciborskich i wspomnianemu już Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Nadleśnictwa w Brynku.
Uczestnicy kursów zawodowych prowadzonych w latach 2016r. – 2019r. „wykańczali” też infrastrukturę Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

Resocjalizacja przez naukę…

i inicjowanie u skazanych chęci pomocy innym – czyż nie na tym polega „wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności”?

zdjęcie i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK.
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.